Algemene Voorwaarden Dravend Succes 

 

Begrippen

Algemene Voorwaarden

deze Algemene Voorwaarden van Dravend Succes.

Klant

de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de afname van de door Dravend Succes aangeboden diensten.

Overeenkomst(en)

elke overeenkomst gesloten tussen de Klant en Dravend Succes.

Dienstverlening

de door Dravend Succes aangeboden diensten.

Specialist

waaronder, maar niet uitsluitend: dierenarts, fysiotherapeut, zadelmaker, hoefsmid.

 

Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten welke in het kader van haar bedrijf worden aangegaan. 

 2. De Klant verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord. 

 

Totstandkoming overeenkomst

 1. Een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst wordt door Dravend Succes uitgebracht en gaat vergezeld van een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. Een aanbod wordt schriftelijk en/of elektronisch gedaan. 

 2. Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 1 maand. 

 3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant.

 4. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

 

Annuleren, wijzigen of beëindigen

 1. Indien de Klant de overeengekomen Dienstverlening wenst te annuleren, geldt het volgende: 

  1. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang: de betalingsverplichting bij de Klant komt te vervallen. 

  2. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang: de Klant is het gehele factuurbedrag aan Dravend Succes verschuldigd en ontvangt hiervoor een factuur. 

 2. Indien zich gewichtige redenen voordoen waardoor het voor Dravend Succes niet mogelijk is om de Dienstverlening uit te voeren zoals overeengekomen, kan Dravend Succes de Dienstverlening annuleren. In dit geval vervalt de verplichting tot betaling bij de Klant. 

 3. Mochten er zich in het kader van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die bij het aangaan van de Overeenkomst niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de in de  Overeenkomst afgesproken Dienstverlening.

 4. Bij wijziging van de Dienstverlening zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke Overeenkomst en daarmee één geheel vormen.

 5. Indien de verandering van omstandigheden het onmogelijk maakt om de afgesproken Dienstverlening te verrichten, staat het zowel de Klant als Dravend Succes vrij om de Overeenkomst per direct te beëindigen. De betalingsverplichting bij de Klant blijft bestaan voor de tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst verrichte Dienstverlening. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

 6. De Overeenkomst eindigt wanneer Dravend Succes of de Klant besluit de Dienstverlening niet langer voort te zetten. Kosten die tot die tijd gemaakt zijn, zijn voor rekening van de Klant. 

 

 

Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Indien Dravend Succes van mening is dat er een Specialist betrokken moet worden bij de Dienstverlening, wordt dit alleen gedaan met toestemming van en voor rekening van de Klant. 

 2. Indien de Klant geen toestemming geeft voor het betrekken van een specialist bij de Dienstverlening, staat het Dravend Succes vrij de Overeenkomst per direct te beëindigen. De kosten voor de verrichte Dienstverlening tot deze datum komen voor rekening van de Klant. Kosten die na deze datum onvermijdelijk gemaakt moeten worden door Dravend Succes komen tevens voor rekening van de Klant. 

 3. Indien de Klant gedurende de Dienstverlening de instructies van Dravend Succes niet opvolgt, staat het Dravend Succes vrij de Overeenkomst per direct te beëindigen. De kosten voor de verrichte Dienstverlening tot deze datum komen voor rekening van de Klant. Kosten die na deze datum onvermijdelijk gemaakt moeten worden door Dravend Succes komen tevens voor rekening van de Klant. 

 

Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overschrijving op een door Dravend Succes aangewezen bankrekening of in contanten binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 2. De Klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling binnen de onder lid 1 genoemde betalingstermijn. 

 3. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde betalingstermijn tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. 

 4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. 

 

Aansprakelijkheid 

  1. De Dienstverlening wordt met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico’s. De Klant is zich bewust van deze risico’s. Het afnemen van Dienstverlening bij Dravend Succes geschiedt geheel op eigen risico van de Klant.

  2. De Klant dient tijdens de Dienstverlening in alle gevallen de instructies van de Opdrachtgever op te volgen. 

  3. Dravend Succes is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Dravend Succes toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de Dienstverlening, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Dravend Succes van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken Overeenkomst mag worden vertrouwd.

  4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Dravend Succes nimmer aansprakelijk.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

  1. Op iedere overeenkomst tussen Dravend Succes en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

  2. Indien er door of naar aanleiding van de Overeenkomst een geschil rijst tussen Dravend Succes en de Klant, dan zullen partijen trachten dit geschil in goed onderling overleg te schikken.

  3. Teneinde het geschil in goed onderling overleg te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.  

  4. Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank.

Facebook
Instagram
YouTube